νομικές μνείες 


Συντάκτης της ιστοσελίδας

Artextenso – Fine Art Editions
Ελένη Παπαδοπεράκη
SIRET N° 523 196 574 00017

Ταχυ/κή διεύθυνση:

 

E-mail: contact@artextenso.com
Ιστοσελίδα: www.artextenso.com
>Επικοινωνήστε μαζί μας<   (ηλεκ/κή φόρμα) 

Φιλοξενία της ιστοσελίδας

OVH

SAS au capital de 500 K€
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011
Κώδικας APE 6202A
Αρ. ΦΠA : FR 22 424 761 419 

Εταιρική έδρα: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
http://www.ovh.com

Πίστωση

Γραφιστική και Εφαρμογή; Webmaster: Richard Covello
Επαφή: richard@vondiesel.net

Σύλληψη και παραγωγή: Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με την λύση open-source PrestaShop™.

Απόρρητο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε εφαρμογή του γαλλικού Νόμου 78-17 περί Πληροφορικής και Ελευθεριών της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο της 6ης Αυγούστου 2004, οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους αγοραστές μπορούν να γίνουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών της ιστοσελίδας υπήρξε αντικείμενο δήλωσης προς τη Δημόσια Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL) την 24/09/2010, που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 1454780.  Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην κοινοποίηση των δεδομένων του δηλώνοντάς το στην Artextenso. Έχει στη διάθεσή του, εξάλλου, δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν. Για να ασκήσει το δικαίωμά του αρκεί να στείλει μια επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Artextenso –Fine Art Editions 2 Bis, rue Boyer - 06300 – NICE (France)

Προστασία Δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες του αγοραστή είναι αποθηκευμένες στον ασφαλή σέρβερ του συστήματος φιλοξενίας μας OVH. Χρησιμεύουν μόνο στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική επεξεργασία των παραγγελιών και στις ενέργειες που επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών, όπως αποστολές ενημερωτικών επιστολών, χορηγίες ή συστάσεις ενός έργου σε ένα φίλο. Η πρόσβασή σε αυτές είναι ασφαλισμένη. Η Artextenso δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των αγοραστών της. Η συναλλαγή της πληρωμής μέσω διαδικτύου γίνεται απευθείας ανάμεσα στον αγοραστή και το PAYPAL, σε κρυπτογραφημένη (SSL) και ασφαλισμένη μορφή. Δεν κυκλοφορούν ούτε στο διαδίκτυο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο γαλλικός Νόμος με αριθμό 2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον καλλιτέχνη αναπαλλοτρίωτα ηθικά και περιουσιακά δικαιώματα, που προστατεύονται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα έργα του Θωμά Παπαδοπεράκη ανήκουν δικαιωματικά στον ίδιο και στους δικαιούχους του.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα στοιχεία του ιστότοπου της Artextenso είναι αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Artextenso ή χρησιμοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες τους και προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εφόσον τα έργα, καθώς και τα κείμενα του Θωμά Παπαδοπεράκη, αποτελούν ιδιοκτησία των δικαιούχων του καλλιτέχνη, κανείς δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύσει, να αναπαράγει, να εκμεταλλευτεί, να αναμεταδώσει, να προσαρμόσει, να τροποποιήσει ή να χρησιμοποιήσει, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και μερικώς, με οποιαδήποτε διαδικασία (χαρτί, καμβά, ψηφιακά αρχεία) τα στοιχεία της ιστοσελίδας είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά, ηχητικά ή οπτικά. Ο κάθε απλός ή υπερκείμενος σύνδεσμος απαγορεύεται αυστηρά χωρίς να συνοδεύεται από σαφή γραπτή συμφωνία της Artextenso. Επομένως, τα δικαιώματα του αγοραστή για το έργο που έχει αγοράσει περιορίζονται σε δικαίωμα ιδιωτικής χρήσης, αποκλείοντας κάθε δικαίωμα παρουσίασης ή αναπαραγωγής. Ο Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου L.122.5 παράγραφοι 2 και 3, δεν επιτρέπει παρά, «τα αντίγραφα ή τις αναπαραγωγές που προορίζονται αποκλειστικά για την ιδιωτική χρήση του αντιγράφοντας και όχι για συλλογική χρήση, αναλύσεις και παραθέσεις σύντομων χωρίων που δικαιολογούνται από τον κριτικό, πολεμικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό ή πληροφοριακό χαρακτήρα του έργου, στο οποίο ενσωματώνονται, με την προϋπόθεση της σαφούς αναφοράς του ονόματος του συγγραφέα και της πηγής.»
Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού διώκονται ποινικά (CPI, άρθ. L.335-1 έως L. 335-10): Πέρα από τις αστικές κυρώσεις, η παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού συνιστά αδίκημα απομίμησης που τιμωρείται με πρόστιμο 15244, 9 ευρώ (1000000 Φρ.) και φυλάκιση 2 ετών (CPI, άρθρα L.335-1 και επόμενο). Μπορούν πρόσθετα να ορισθούν συμπληρωματικές ποινές (κλείσιμο καταστήματος, δήμευση, τοιχοκόλληση της δικαστικής απόφασης). Ο νόμος καταδικάζει ως αδίκημα απομίμησης κάθε αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή διάδοση, με οποιοδήποτε μέσο, ενός πνευματικού έργου κατά παράβαση των δικαιωμάτων του δημιουργού, όπως αυτά προσδιορίζονται και διέπονται από κανόνες από το νόμο (CPI, άρθ. L.335-3). Καταδικάζονται επίσης ως αδικήματα: « η πώληση (ενέργεια διάθεσης, ειδικώς έναντι αμοιβής, εμπορευμάτων/ προϊόντων απομίμησης), η εξαγωγή και η εισαγωγή απομιμήσεων έργων» (CPI, άρθ. L.335.2 παρ.3).

Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο δίκαιο

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα, ο αγοραστής αποδέχεται ότι το γαλλικό δίκαιο διέπει αυτούς τους όρους χρήσης. καθώς και ότι οποιαδήποτε φύσεως διαφορά, η οποία μπορεί να ανακύψει μεταξύ του αγοραστή και της Artextenso σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που επέλθει μια διαφορά ανάμεσα στον αγοραστή και στην Artextenso, αμφότεροι δεσμεύονται να βρούνε μια συναινετική λύση πριν προσφύγουν σε δικαστικές ενέργειες. Όποια διαφορά αναφορικά με τον οποιονδήποτε τρόπο αναζήτησης πληροφοριών από τον αγοραστή ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νίκαιας, στην Γαλλία και ο αγοραστής αποδέχεται την αποκλειστική δικαιοδοσία καθώς και την έδρα των αρμοδίων δικαστηρίων.
__________________________________________________________________________________


Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας